Tiệc ngoài trời

 Bát lớn gỗ keo (15x7cm)  Bát lớn gỗ keo (15x7cm)
Xem thêm
 Bát nhỏ gỗ keo (9x5cm)  Bát nhỏ gỗ keo (9x5cm)
Xem thêm
 Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)  Cốc lớn gỗ keo (8x8cm)
Xem thêm
 Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)  Cốc nhỏ gỗ keo (6x6cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (17cm)  Đĩa tròn gỗ keo (17cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (19cm)  Đĩa tròn gỗ keo (19cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (22cm)  Đĩa tròn gỗ keo (22cm)
Xem thêm
 Đĩa tròn gỗ keo (26cm)  Đĩa tròn gỗ keo (26cm)
Xem thêm
Hết hàng
 Đũa trẻ em gỗ trắc (19cm)  Đũa trẻ em gỗ trắc (19cm)
Xem thêm